Advokatske usluge

Krivični postupak prema maloletnicima

Krivični postupak prema maloletnicima vode sudije za maloletnike i specijalna veća za maloletnike viših sudova.

Osnovni sudovi u tim predmetima nemaju nikakvu nadležnost, uvek je nadležan Viši sud.

Sudija za maloletnike mora da ima posebna znanja o pravima deteta i prestupništvu mladih, a sudije porotnici iskustvo u radu sa decom i omladinom.

Ovaj postupak se primenjuje na lica koja su u vreme izvršenja krivičnog dela bila maloletna, a u vreme pokretanja postupka i suđenja nisu navršila 21 godinu života.

Ako se u toku postupka otkrije da maloletnik u trenutku izvršenja krivičnog dela nije navršio 14 godina, krivična prijava će se odbaciti, postupak obustaviti  i o tome obavestiti organ starateljstva, koji će prema deci preduzeti određene nesudske mere nadzora.

Maloletnici koji imaju ispod 14 godina se smatraju decom i ona nisu krivično odgovorna.

Pojedine odredbe koje važe za postupak prema maloletnicima primenjuju se  i na lica koja su učinila krivično delo kao mlađa punoletna lica ako do početka glavnog pretresa nisu napunila 21 godinu života, a utvrdi se da po krivičnom postupku dolaze u obzir da im bude izrečena određena vaspitna mera.

Maloletnik se poziva preko roditelja ili zakonskih zastupnika osim ako to zbog hitnosti i drugih razloga nije moguće.

Ako se maloletnik mora prinudno dovesti, organi unutrašnjih poslova moraju biti u civilnoj odeći i voditi računa da se radnja obavi neupadljivo.

Pored činjenica koje se odnose na krivično delo posebno se utvrđuju činjenice koje se odnose na ličnost maloletnika, o ponašanju i uspehu u školi, ranijem životu, osuđivanosti itd.

Na sednicu veća se pozivaju; javni tužilac, branilac, predstavnik organa starateljstva, maloletnik i njegovi roditelji odnsono staratelji.

Prisustvo maloletnika i njegovih roditelja nije obavezno, opšta javnost je isključena.

Odluke o kojima sud završava postupak mogu biti u formi Rešenja ili Presude.

Presuda se donosi samo kad se izriče kazna maloletničkog zatvora, a Rešenje u svim ostalim slučajevima.

Odluke veća za maloletnike mogu biti:

  • Rešenje o obustavi postupka
  • Rešenje kojim se izriče vaspitna mera
  • Presuda kojim se izriče kazna maloletničkog zakona

Postupak prema maloletnicima je hitan; prema maloletniku mora da se postupa obazrivo i javnost je uvek isključena.

Suđenje u odsustvu maloletnika  nije moguće; pritvor kod maloletnika je izuzetan i nastoji se zameniti smeštajem maloletnika u drugu porodicu, prihvatilište; vaspitnu ustanovu.

Sudija za maloletnike, javni tužilac za maloletnike, branilac za maloletnike moraju da imaju specijalna znanja  o pravima deteta i omladinskom prestupništvu.

Sudije porotnici mogu biti samo lica koja su ta znanja stekla vršenjem svoje profesionalne dužnosti.

Kod maloletnika odbrana je obavezna od početka, i branilac maloletnika može biti samo advokat.