Advokatske usluge

Ugovori o radu

Radni odnos se zasniva Ugovorom o radu koji zaključuju zaposleni i poslodavac.

Ugovor o radu može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme.

Ugovor o radu se zaključuje se pre  stupanja zaposlenog na rad u pismenom obliku – ako se to ne učini smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno  vreme danom stupanja na rad- faktički radni odnos.

Ugovor o radu može da prestane uslovima određenim Zakonom o radu.

  • Sporazumnim raskidom radnog odnosa
  • Otkazom od strane zaposlenog
  • Otkazom od strane poslodavca

Ugovorom o radu može se ugovori probni rad koji može da traje najviše 6 meseci.

Pre isteka vremena na koji je na koji je zaključen probni rad, poslodvac i zaposleni imaju pravo da ga otkažu sa tim da otkazni rok ne može da bude manji od 5 radnih dana .

Zaposlenom koji nije pokazao određene radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos nakon isteka roka od 6 meseci.

Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, a nisu pripavnici niti rade u kabinetu.

Probnom radu ne podležu državni službenici na položaju. Probni rad državnog službenika prati njegov neposredno pretpostavljeni koji posle okončanja probnog rada daje pismeno mišljenje o tome da li je državni služebnik zadovoljio uslove na probnom radu.

Ugovor o radu za poslove sa povećanim rizikom može  da se zaposli samo onaj zaposleni koji je ispunio uslove  na osnovu prethodno određene zdravstevene sposobnosti  od strane nadležnog državnog organa – Medicine rada.

Poslovi sa povećenim rizikom su određeni u Zakonu o bezbednosti  i zdravlju na radu.

Radni odnos može da se zasnuje sa kućnim pomoćnim osobljem, npr. poslovi spremanja stana, bebisiterke, kuvari, baštovani itd.

 Ovim ugovorom može da se ugovori isplata dela zarade i deo u naturi – obezbeđivanjem  stanovanja i hrane.

Ali uvek deo u novcu mora da bude obavezan element  i može iznositi najviše 50% zarade zaposlenog.

Ovaj ugovor ne može da se zaključi sa supružnikom, usvojiocem ili usvojenikom, krvnim srodnikom u prvoj liniji bez obzira na stepen i u pobočnoj liniji do  drugog stepena srodstva.