Advokatske usluge

Postupak za proglašenje nestalog lica za umrlo

U postupku se odlučuje o proglašenju nestalog lica za umrlo i utvrđuje smrt lica za koje o činjenici smrti nema dokaza predviđenim zakonom.

Predlog za proglašenje nestalog lica za umrlo može da pokrene svako lice koje ima neposredni pravni interes kao i javni tužilac.

Javni tužilac ne dokazuje postojanje pravnog intresa, a svi ostali predlagači ga dokazuju.

Nakon pokretanja postupka sud će nestalom licu odrediti staraoca i o tome obavestiti organ strarateljstva. Staralac prikuplja dokaze o životu odnosno nestanku lica i prilaže ih sudu. I sud u skladu sa istražnim načelom prikuplja dokaze nakon toga izdaje se oglas gde se poziva da svako ko ima informacije o nestalom se bez odlaganja javi sudu.

Oglas se objavljuje na uobičajan način u mesto gde je nestalo lice imalo poslednje prebivalište odnosno boravište kao i na oglasnoj tabli suda.

U oglasu se navodi da će u roku od tri meseca od objavljivanja biti odlučeno o predlogu.

Nakon isteka roka od tri meseca ako se nestali ne pojavi i ako nema traga da je u životu zakazuje se ročište i pristupa se dokazivanju da je nestalo lice umrlo.

Nestalo lice se Rešenjem proglašava  za umrlo.

Označava se dan i čas koji se smatra vremenom njegove smrti. Kao dan smrti smatra se dan za koji se izvedenim dokazima utvrdi da je nestalo lice umrlo. Ako ne može da se utvrdi taj dan, onda se smatra da je smrt nastupila prvog dana po isteku odgovarajućih rokova od događaja koji su bili povod za pokretanje postupka.

Po nastupanju pravnosnažnosti, rešenje se dostavlja matičaru radi upisa u matičnu knjigu umrlih, sudu nadležnom za vođenje ostavinskog postupka, organu starateljstva i nadležnom katastru nepokretnosti.

Stavljanje van snage Rešenje o proglašenju nestalog lica za umrlo pristupa ako se lice koje je proglašeno za umrlo javi sudu.

Na isti način vanparnični sud postupa ako dođe do saznanja da je nestalo lice živo. Postupak radi ukidanja rešenja o proglašenju nestalog lica za umrlo može biti pokrenut i po predlogu ovlašćenih lica.

O postupku za ukidanje rešenje o proglašenju nestalog lica za umrlo sud obaveštava nadležni organ starateljstva i ostavinski sud pred kojim je pokrenut postupak