Advokatske usluge

Ugovor o zakupu

Ugovorom o zakupu obavezuje se zakupodavac da zakupcu preda određenu nepotrošnu stvar na upotrebu, a zakupac se obavezuje  zakupodavcu da mu za to plaća određenu zakupninu i da mu po isteku određenog vremena vrati.

Ovim ugovorom zakupcu se omogućuju da upotrebljava tuđu stvar za određeno vreme sa obavezom da je vrati in species, jer on ne postaje njen vlasnik.

Ugovorom o zakupu je po pravilu konsensualan i neformalan ugovor za čije zaključenje ne zahteva neka posebna forma, međutim od pravila neformalnosti ima izuzetaka ako je npr reč o izdavanju nepokretnosti  tad je uobičajno zaključuje ugovor o pisanoj formi.

Ugovor o zakupu je uvek dvostrano obavezan, teretan, i komutativan ugovor, uz to karakteristično je da je to ugovor sa trajnim izvršenjem, jer se izvršenje ugovora prostire u jednom dužem vremenskom periodu.

Važni elementi Ugovora o zakupu su:

  • Stvar koja se daje na upotrebu, to može imati za predmet samo nepotrošne stvari
  • Pod zakupninom se podrazumeva naknada koju zakupac plaća zakupodavcu za upotrebu zakupljene stvari ili prava.

Zakupnina mora biti određena ili odrediva, stvarna i srazmerna što znači da za nju važe pravila propisana za prodajnu cenu.

Visinu zakupnine i način njenog plaćanja određuju po pravilu ugovorne strane ali nije isključena mogućnost da se određivanje zakupnine sporazumom ugovornih strana poveri trećem licu.

Vreme trajanja nije bitan element ugovora o zakupu jer se u našem pravu može zaključiti na određeno ili neodređeno vreme.

Ipak  vreme trajanja Ugovora o zakupu je značajno  utoliko  što taj ugovor uvek predstavlja  trajniji dugovinski odnos od čije dužine zavisi i velićna prestacije.

Zakupodavac je dužan  da stvar koja je predmet zakupa odnosno nepokretnost preda zakupcu kako bi mu omogućio njenu upotrebu. Neophodno je da se stvar preda na način, vreme i na mestu kojem je ugovorom predviđeno.

Zakupodavac je dužan da održava stvari u ispravnom stanju za vreme trajanja zakupa, što podrazumeva i njegovu obavezu da vrši potrebne opravke nad njom.

Troškove sitnih opravki i opravki izazvanim redovnom upotrebom stvari snosi zakupac .

Zakupac je odgovoran za upotrebu stvari  prema ugovoru odnosno njenoj nameni. Zakupac je dužan da upotrebljava stvar kao dobar privrednik odnosno dobar domaćin i samo onako kako je određeno ugovorom ili namenom stvari.

Dužan je da čuva stvar od oštećenja, da snosi troškove tekuće upotrebe kao i da je održava.

Plaćanje zakupnine – zakupnina se kao naknada određuje u ugovoru i obično se sastoji u novcu. Može se plaćati  odjednom ili u ratama, unapred prilikom zaključenja ugovora .

Neuredno plaćanje zakupnine predstavlja razlog za otkaz Ugovora o zakupu. Naime zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u roku od 15 dana pošt ga je zakupodavac pozvao na plaćanje  sa tim što će ugovor ostati na snazi ako zakupac isplati iznos dugovane zakupnine.

Vraćanje zakupljene stvari – zakupac je dužan da vrati zakupljenu stvar u stanju u kojem mu je ona bila predata  u zakup- neoštećenu.