Advokatske usluge

Ugovor o poklonu nepokretnosti

Ugovorom o poklonu, poklonodavac poklonopimcu predaje ili se obavezuje da preda u svojinu određenu stvar ili da mu prenese neko drugo pravo bez naknade.

Ugovor o poklonu može da se odnosi na nepokretnosti ( primer ugovor o poklonu stana, kuće, parcele…)   kao i na pokretne stvari veće vrednosti ( auto, dragocenosti, slike,  nakit …)

Ugovor o poklonu nepokretnosti sačinjava advokat, a overeva ga javni beležnik koji je nadležan za tu nepokretnost.

Ovim ugovorom poklonodavac raspolaže svojom imovinom u nameri da uveća imovinu poklonoprimca na teret svoje imovine, dok poklonoprimac stiče pravo svojine.

Poklonom se smatra i oproštaj duga dužniku kao i isplata duga dužnikovog bez namere da se od njega traži nadoknada.

Ugovor o poklonu pokretnih stvari je sa obzirom na način zaključenja realan odnosno formalan ugovor.  Za njegovo zaključenje nije dovoljna prosta saglasnost volja nego je i potrebna i predaja stvari koja se poklanja ili pismena forma kad je reč o poklonu nepokretnosti.

Ugovor o poklonu je jednostrano obavezan i dobročin, koji se zaključuje sa obzirom na svojstva određene ličnosti ( intuitu personae).

Bitni elementi Ugovora o poklonu :

  • Stvar ili pravo svojine – predmet ugovora o poklonu mogu biti različite stvari pod uslovom da se nalaze u pravnom prometu.
  • Namera darežljivosti –ona obuhvata kako volju poklonodavca da bez naknade uveća imovinu poklonoprimca tako i volju poklonoprimca da besplatno pribavi imovinsku korist na račun imovine poklonodavca. Po nameri darežljivosti Ugovor o poklonu se razlikuje od drugih ugovora koji predstavljaju osnov za sticanje prava svojine ( ugovori o prodaji, razmeni, zajmu).

Ugovor o poklonu se može opozvati u tačno određenim slučajevima i od strane tačno određenih lica.

Od strane poklonodavca Ugovor o poklonu se može opozvati u tri slučaja:

  • Nezahvalnost poklonoprimca – poklonodavac može opozvati poklon ako poklonoprimac svojim ponašanjem prema poklonodavcu ili prema nekom njegovom bliskom licu pokaže veliku nezahvalnost. Nezahvalnost se ispoljava u napadu na njegov život, povredu tela ili časti odnosno u narušavanju slobode i imovine.
  • Nedostatak sredstava za život – poklonodavac koji nema dovoljno sredstava za život ili za izdržavanje lica koja je dužan da izdržava ima pravo da opozove poklon i da zahteva da mu poklonoprimac vrati ono što se od primljenog poklona nalazi u njegovoj imovini.
  • U slučaju razvoda braka prema Porodičnom zakonu, vraćaju se pokloni čija je vrednost nesrazmerno velika u odnosu na zajedničku imovinu supružnika, a koji su supružnici učinili jedan drugome u toku trajanja zajedničkog života, sa tim što se ne priznaje pravo na opoziv poklona kada bi vraćanje poklona predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika.