Žalba protiv presude je redovan pravni lek protiv nepravosnažnig presuda prvog stepena i dopuštena je protiv svih prvostepenih presuda.

Pravo na Žalbu ima značaj ustavne garanicije kojom se svakome garantuje pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se reševa o njegovom pravu ili na zakonom zasnovanom interesu.

Žalba je suspenzivni pravni lek, podizanjem Žalbe sprečava nastupanje pravonsažnosti.

O žalbi odlučuje sud višeg ranga od onog koje doneo pobijanu presudu, o žalbu odlučuju apelacioni sudovi,  osim ukoliko nije nadležan viši sud.

Žalba protiv presude je dvostrani pravni lek, što znači da se Žalba dostavlja suprotnoj strani na odgovor.

Žalba je samostalan pravni lek, rok za podnošenje Žalbe iznosi 15 dana od dana prijema presude. U sporovima male vrednosti kao i u meničnim i čekovnim sporovima rok za žalbu je 8 dana.

Propuštanje roka za žalbu, ima za posledicu gubitak prava na pravni lek. Neblagovoremena Žalba se odbacuje kao nedopuštena.

Žalba protiv presude mora da sadrži označenje pobijane presude kao i potpis podnosioca pravnog leka. U žalbi treba da bude navedeno da li se presuda pobija u celini ili delimično kao i žalbeni razlozi.

Stranke su izričito ovlašćene da podnesu Žalbu, u njihovo ime i za njihov račun Žalbu može da podnese njihov punomoćnik- advokat.

Po prijemu Žalbe prvostepeni sud isputuje: blagovremenost žalbe, potpunost i dopuštenost pravnog leka.

Primerak Žalbe se dostavlja suprotnoj strani na odgovor, Rok za davanje odgovora na Žalbu iznosi 15 dana. Po prijemu odgovora na žalbu prvostepeni sud u roku od 8 dana dostavlja spise predmeta drugostepenom sudu.

O žalbi drugostepeni sud odlučuje po pravilu bez održavanja rasprave na sednici veća.

Drugostepeni sud može da :

  • Odbaci rešenjem – neblagovremenu, nepotpunu ili nedopuštenu Žalbu.
  • Odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi prvostepenu presudu- ukoliko drugostepeni sud u postupku odlučivanja po Žalbi utvrdi da je Žalba neosnovana odnosno da je prvostepeni sud pravilno odlučio o predmetu odbiće Žalbu kao neosnovanu i potvrditi prvostepenu presudu.
  • Ukine prvostepenu presudu rešenjem i vrati predmet na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu- ukoliko drugostepeni sud nađe da je žalba opravdana i da je bilo bitnih povreda odredba oarničnog postupka ili da sud nije pravilno ili je nepotpuno utvrđeno činjenično stanje vratiće prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.
  • Preinači prvostepenu presudu – drugostepeni sud dođe do drugačije ocene dokaza kojeje izveo prvostepeni sud.
  • Ukine presudu i odbaci tužbu- u slučaju da prvostepeni sud nije uočio neotkolnjive smetnje za vođenje postupka
  • Usvoji žalbu, ukine presudu i odluči o zahtevima stranka – ukoliko je već jednom došlo do ukidanja presude i vraćanja na ponovno odlučivanje, drugostepeni sud može da usvoji žalbu i sam odluči o zahtevima stranaka.