Advokatske usluge

Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Ugovor o kupoprodaji

Ugovor o prodaji je takav ugovor kojim se obavezuje prodavac da prenese na kupca pravo svojine na prodatu stvar i da mu tu stvar preda, a kupac se obavezuje da plati cenu u novcu i preuzme stvar.

Ugovor o prodaji je imenovan ugovor, koji je uvek dvostrano obavezan i teretan.

Ugovor o prodaji pokretnih stvari je konsensualan i neformalan ugovor jer se po pravilu zaključuje prostom saglasnosti volja.

Međutim Ugovor o prodaji nepokretnosti mora biti zaključen u pismenoj formi sačinjava ga advokat i on mora da bude overen od strane nadležnog javnog beležnika.

Ukloliko se ne ispoštuje forma Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti; ugovor će biti ništav.

Bitni elementi ugovora o kupoprodaji su predmet prodaje i cena kao predmet kupčeve obaveze.

  • Stvar ili predmet ugovora o kupoprodaji – mora bitu u pravnom prometu, naš zakon izričito predviđa da je ništav ugovor o stvari koja se nalazi van pravnog prometa dok stvari u ograničenom prometu važe posebni propisi.
  • Cena – cena mora da bude izražena u novcu, mora da bude određena (ili odrediva kod ugovora u privredi), mora da bude stvarna ne sme da bude fiktivna i mora da bude srazmerna. Ukoliko cena nije pravična odnosno srazmerna može se zahtevati poništenje ugovora o kupoprodaji.

Obaveza prodavca su sledeće:

  • Obaveza predaje stvari – predaja stvari je glavna obaveza prodavca, koja ima za cilj da kupca učini vlasnikom stvari i da mu omogući da se koristi ovlašćenjima koja mu proizilaze iz tog prava.
  • Obaveza zaštite u slučaju materijalnih i pravnih nedostataka – prodavac garantuje za materijalne i pravne nedostatke stvari.

Obaveze kupca su sledeće:

  • Obaveza isplate cene – ova obaveza se sastoji u predaji određene sume novca u svojinu prodavca. Reč je o sumi novca koja je ugovorena kao cena i ona je određena ugovorom ili ređe zakonom. Ukoliko nije izričito predviđeno u ugovoru kupca je dužan da cenu isplati odjednom a ne u delovima odnosno ratama. Vreme i mesto isplate cene određuje se ugovorom.
  • Obaveza preuzimanja stvari – ova obaveza se sastoji u preuzimanju svih potrebnih radnji koje omogućuju prodavcu da izvrši svoju obavezu predaje odnosno preuzimanje od strane kupca.