Advokatske usluge

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti

U postupku za lišenje poslovne sposobnosti, nadležni sud u vanparničnom postupku  preispituje da li su se stekli zakonski uslovi za lišavanje poslovne sposobnosti punoletnog lica.

Postupak se može pokrenuti po službenoj dužnosti ili po predlogu ovlašćenih lica.

Krug predlagača je ograničen i on obuhvata sledeće predlagače: organ starateljstva – nadležni Centar za socijalni rad, bračnog druga, dete i roditelje lica o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje.

Pred njih ukoliko žive u zajednici život sa lice o čijoj se poslovnoj sposobnosti odlučuje mogu pokrenuti i sledeća lica: babe i dede, braća i sestre, unuci naravno uz uslov da sa tim licem žive u porodičnoj zajednici.

Predlog kojim se pokreće postupak za lišenje poslovne sposobnosti mora da se zasniva na činjenicama i da sadrži dokaze kojim se potvrđuju navodi iz predloga.

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti je hitan. Sud odlučuje na osnovu rasprave na ročištu.

Sud saslušava lice o čijim se pravima odlučuje, osim ukoliko to nije moguće sa obzirom na duševno ili fizičko stanje tog lica.

Sud rešenjem može potpuno ili delimično da ograniči poslovnu sposobnost lica protiv koga je pokrenut postupak.

U rešenju kojim se delimično oduzima poslovna sposobnost mogu se na osnovu medicinskog veštačenja tačno odrediti poslovi koje to lice može samostalno da preduzima.

Pravnosanžno rešenje o lišenju poslovne sposobnosti upisuje se u matične knjige rođenih, zemljišne knjige i druge javne knjige o evidenciji nepokretnosti ako lice poseduje nepokretnost. Rešenje se dostavlja i organu starateljstva.

Protiv Rešenja o lišenju poslovne sposobnosti lice koje je lišeno poslovne sposobnosti može da izjavi žalbu bez obzira na duševno stanje. Rok za izjavljivanje Žalbe je 8 dana od dana dostavljanja Rešenja o lišenju poslovne sposobnosti.

Rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti sud donosi kada prestanu razlozi zbog kojih je određeno lice lišeno poslovne sposobnosti.

Sud može da izmeni Rešenje o potpunom lišenju poslovne sposobnosti ako utvrdi da se duševno stanje određenog lica popravilo i da je dovoljno da lice bude delimično lišeno poslovne sposobnosti.

Pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti se takođe upisuje u matične knjige rođenih i nadležni katastar nepokretnosti ukoliko lice ima nepokretnost u vlasništvu.