Advokatske usluge

Advokat za porodično pravo

Porodično pravo možemo podeliti na statusno pravo koje se bavi uređivanjem ličnih odnosa: oduzimanje poslovne sposobnosti, proglašenje nestalog lica za umrlo, poništenje braka, razvod braka, vanbračna zajednica, osporavanje očinstva, vršenje roditeljskog prava, nasilje u porodici, usvojenje itd.

Porodično pravo se takođe bavi i imovinskim odnosima između članova porodice, pravo na izdržavanje ili pravo na zajedničku stečenu imovinu, predbračni ugovor itd.

  • Oduzimanje poslovne sposobnosti se vrši u vanparničnom postupku, ukoliko punoletno lice koje nije sposobno za normalno rasuđivanje, te zbog toga nije u stanju nije u stanju da se samostalno stara o svojim pravima i interesima biće stavljeno pod starateljstvo i biće u potpuno oduzeta poslovna sposobnost.
  • Proglašenje nestalog lica za umrlo se vrši u vanparničnom postupku ukoliko je neizvesno da li je jedna osoba u životu. Postupak može da pokrene  svako lice koje ima pravni interes( bračni drug; naslednici; poverioci). Kad sud konstatuje da su ispunjeni zakonski uslovi za pokretanje postupka objaviće oglas u „Službenom glasniku RS“, nakon isteka roka od 3 meseca doneće Rešenje o proglašenju nestalg lica za umrlo.
  • Poništenje braka biće moguće ako su ispunjeni sledeći uslovi: ako nisu ispunjene pretpostavke za postojnje braka (različitost polova; saglasna izzjava volje za zaključenje braka; ako brak nije zaključen pred matičarem), ako postoje bračne smetnje; ako brak nije zaključen u cilju zajednice života.
  • Razvod braka može biti pokrenut tužnom za razvod braka ili sporazumnim predlogom za razvod braka.
  • Vanbračna zajednica je izjednčena sa brakom u imovinskopravnoj sferi,ali nisu izjednačena u naslednom pravu.To znači da vanbračni supružnik ne može da nasledi po sili zakona. Vanbračna deca imaju ista prava kao i deca rođena u braku. Vanbračni prtneri su dužni kao i bračni su dužni da vode zajednički život i da se uzajamno pomažu.
  • Osporavanje očinstva je moguće osporavati od strane muža majke deteta, majke deteta i muškarca koji sebe smatra ocem deteta. Tužba za utvrđenje odnosno osporavanje očinstva može se podneti u subjektivnom roku od godinu dana od saznanja te činjenice, odnosno najkasnije u roku 10 g od rođenja deteta.  Dete može da podnese tužbu bez obzira na rok.
  • Vršenje roditeljskog prava vrše roditelji zajednički i sporazumno ukoliko postignu sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava i sud taj sporazum oceni da da je u najboljem interesu deteta. Kod samostalno vršenje roditeljskog prava jedan roditelj vrši neposredno pravo, a drugi ima  obavezu davanja izdržavanja i održavanja ličnih odnosa.
  • Obaveza izdržavanje  je zakonska obaveza. U našem pravu nije dozvoljeno odricanje od prava na izdržavanje. Visina obaveze alimentacije može da se menja u skladu sa potrebama poverioca.
  • Predbarčni ugovor je ugovor koji se zaključuje u zakonom određenoj, pisanoj formi kojim ugovorne strane ( supružnici ili budući supružnici) uređuju svoje imovinske odnose o budućoj ili postojećoj imovini.
  • Nasilje u porodici predstavlja ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice. Postupak je naročito hitan. U roku od 8 dana od podnošenja tužbe sud mora da zakaže prvo ročište.
Portrait of a successful business woman in blue suit with baby