Advokatske usluge

Testament

Testament je jednostrano; formalan strogo ličan, i opoziv pravni posao kojim ostavilac uređuje pravnu sudbinu svoje imovine za slučaj smrti.

Testament je jednostran pravni posao jer nastaje i proizvodi dejstvo na osnovu izjave volje samo jednog lica – zaveštalaca.

Da bi testament proizvodio dejstvo mora da nastane u nekoj od zakonom predviđenih formi. On je jednostrano opoziv pravni posao jer ga zaveštalac sve do smrti može opozvati.

Testament je besteretan pravni posao zato što jedna strana dobija prava; on se takođe ubraja u poslove mortis causa zato što njegovo delovanje počinje tek nakon smrti ostavioca.

Testament je strogo ličan pravni posao, i kod njega je isključena mogućnost zastupanja, odnosno zaveštalac mora lično da sačini svoj testament.

Apsolutno je ništav onaj testament koji je u ime jednog lica sačinilo drugo lice.

Da bi jedno lice moglo da sačini testament ono mora da bude sposobno za rasuđivanje, odnosno da shvati značaj svojih postupaka i njihovih posledica, i da postupa prema tome.

Aktivnu testamentarnu sposobnost lice stiče sa 15 godina, dok lica mlađa od ovog uzrasta ne mogu da sačine testament.

Mnogima nije jasno kako maloletno lice može da sačini testament, ali to je dozvoljeno iz dva razloga.

  • Testament je manje rizičan pravni posao od ostalih jer je uvek opoziv.
  • I dejstvo testamenta nastupa tek nakon smrti zaveštalaca.

Naravno u praksi vrlo je retko da maloletna lica od 15 godina sačinjavaju testament; ali je zakonodavac ipak predvideo tu mogućnost.

Testament predstavlja izjavu volju kojom zaveštalac uređuje pravnu sudbinu svoje imovine za slučaj smrti.

Ta izjava volje mora da bude slobodna i ozbiljna; znači da ne sme da bude data pod prinudom i da nije data u šali.

Alografski testament ili u praksi poznat kao testament kod advokata je redovan i privatni testament koji se sastavlja na sledeći način:

Zaveštalac pred dva istovremeno prisutna svedoka svojeručno potpisuje unapred sastavljeno pismeno; izjavljuje da ga je pročitao i priznaje za svoju poslednju volju, nakon toga i svedoci potpisuju.

Kod ovog testamenta bitna su tri elementa ;

  • da je testament unapred napisan,
  • da zaveštalac izjavi da ga je pročitao i potvrđuje da je to njegova volja
  • da to izjavi uz prisustvo dva testamentarna svedoka, koja će to da potvrde.

Nije neophodno da zaveštalac pročita testament naglas, nego samo da izjavi da ga je pročitao i da ga potvrđuje; nakon toga on potpisuje testament.

Dva svedoka se svojeručno potpisuju na testamentu ispod zaveštaoca.

Svedoci samo potvrđuju autentičnost potpisa zaveštaoca.

U slučaju obaranja testamenta; uloga svedoka je da svedoče da je Petar Petrović izjavio da je pročitao testament i da ga je on lično potpisao.

Svedoci ne moraju da budu upoznati sa sadržinom testamenta; ona njih i ne zanima sadržina testamenta, jer nisu zainteresovana lica.

Njihova jedina uloga je da potvrde da zaveštalac potpisao testament.

Zaveštalac može biti samo ono lice koje je u stanju da testament pročita i potpiše.

Svedok može biti lice koje ispunjava uslove za testamentarnog svedoka, koje je pismeno i koje je sposobno da potpiše testament.

Testamentarni svedoci moraju da ispunjavaju sledeće uslove: da budu punoletni, da imaju puno poslovnu sposobnost i da ne postoji nepodobnost za obavljanje dužnosti svedoka.

Nepodobni su oni svedoci koji su sa zaveštaocem u krvnom srodstvu u prvoj liniji, u pobočnoj liniji zaključno sa 4 stepenom; u tazbinskom srodstvu sa 2 stepenom, supružnik ili njegov vanbračni partner.

Potpuno je logično zašto ova lica ne mogu da budu testamentarni svedoci zato što spadaju u krug potencijalnih naslednika i kako bi se izbegao sukob interesa zakonodavac je odlučio da ta lica ne mogu da budu svedoci.

Advokat može da je javi kao svedok, budući da on obavlja samo tehnički posao za zaveštaoca i da nije zainteresovano lice; ne dovodi se u sumnju njegova pristrasnost.

Testament se uvek može opozvati, može se i opozvati opoziv testamenta.