Advokatske usluge

Punomoćje

Parnično sposobna stranka u postupku može da ovlasti treće lice advokata da ga zastupa u parničnom postupku i da u njegovo ime i za račun stranke preduzima radnje u postupku.

Prema našem Zakonu o parničnom postupku stranka je obavezna da angažuje advokata u slučaju da želi da izjavi vanredne pravne lekove  kao postupak po reviziji.

Zakon o parničnom postupku propisuje obaveznu pismenu formu punomoćja, već prilkom prve radnje u postupku punomoćnik mora da se legitimiše pred sudom podnošenjem odgovarajuće isprave odnosno Punomoćja.

Punomoćje je jednostrana pismena izjava volje parnične stranke koja punomoćnika ovlašćuje na zastupanje u određenom parničnom postupku.

Ako sud posumnja u istinitost pismenog Punomoćja, može da naloži punomoćniku da mu dostavi overeno punomoćje.

Punomoćnik treba da postupa savesno i i sa dužnom pažnjom, ugovornim odnosom između vlastodavca odnosno stranke i punomoćnika nastaje obligacija sredstva, a ne i cilja. Punomoćnik je u obavezi da učini sve što je u njegovoj moći kako bi adekvatno zastupao stranku ali ne može da garantuje uspeh u sporu.

Parnična punomoć advokata ne prestaje pravosnažnim okončanjem postupka, nego važi i u slučaju izjavljivanja vanrednih pravnih lekova, kao i u postupku izvršenja i postupku obezbeđenja.

Advokat mora da ima posebno punomoćje za podnošenje Predloga za ponavljanje postupka.

Advokat može preneti punomoćje na drugog advokata ili ga ovlastiti za preduzimanje posebnih radnji u postupku. Punomoćnika koji je advokat može zameniti i njegov advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen.

Punomoćje prestaje opozivom Punomoćja, opoziv se saopštava sudu usmeno na zapisnik  ili se sud pismeno obaveštava.

U slučaju otkaza punomoćja, punomoćnik je dužan da deluje još 30 dana  radi preduzimanje radnje u postupku ako je to potrebno radi otklanjanja štete koja bi u to vreme mogla nastati za stranku koja je izdala punomoćje.

U slučaju smrti fizičkog lica, punomoćnik je ovlašćen da preduzima one radnje u postupku koje ne trpe odlaganje.

Ne bi mogao da preduzima one radnje na koje bi inače bio ovlašćen na primer disponiranje tužbenim zahtevom, ali one radnje koje ne trpe odlaganje je obavezan da preduzme.