Advokatske usluge

Načelo oportuniteta

Šta je načelo oportuniteta i zašto je ono bitno?

Po pravilu javni tužilac je dužan da u slučajevima krivičnih dela koje se gone po službenoj dužnosti  preduzme krivično gonjenje to se naziva načelo legalitata.

Od tog opšteg pravila, postoji jedan izuzetak i ono je u naše pravo uvedeno pod nazivom načelo oportuniteta.

Prema tom načelu javni tužilac  procenjuje celishodnost krivičnog gonjenja, pa može da  krivično gonjenje ne preduzeme  i kad su svi zakonski uslovi za pokretanje krivičnog postupka  ispunjeni.

On to može da uradi ako smatra da iz nekog razumnog razloga nije neophodno preduzimati krivično gonjenje.

To su na primer: mali značaj krivičnog dela, nisu nastupile štetne posledice, izmirenje štete itd.

Ovo načelo nije apsolutno i ne važi za sva dela, nego samo u posebnim slučajevima tačno određenim slučajevima.

  • Postupak prema maloletnicima.

Ukoliko je krivično delo počino maloletnik; javni tužilac može sa obzirom na prirodu krivičnog dela i okolnosti pod kojima je učinjeno, raniji život maloletnika, njegova lična svojstva; da odluči da sprovođenje krivičnog postupka ne bi bilo celishodno, ukoliko se radi o krivičnom delu za koje je predviđena kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna.

Znači mora u istovreme da bude ispunjeno više uslova: da je krivično delo učinio maloletnik; da iz određenih oklnosti proizilaze opravdani razlozi da javni tužilac ne preduzme krivično delo i da je za to krivično delo zaprećena kazna do 5 godina ili novčana kazna.

Ukoliko jedan od ovih uslova nije ispunjen; ne može da se primeni načelo oportuniteta.

Ako oštećeni  ili centar za socijalni rad, smatraju da krivični postupak ipak treba pokrenuti, oni mogu u određenom roku da se obrate veću za maloletnike neposrednog višeg suda.

Veće za maloletnike višeg suda može da odluči da je ipak neophodno da se pokrene krivični postupak; i tad javni tužilac za maloletnike mora da pokrene postupak.

  • Javni tužilac će odbaciti osnovanu krivičnu prijavu za krivično delo za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina pod uslovom  da okrivljeni  u roku od 6 meseci izvrši jednu ili više obaveza koje mu javni tužilac odredi.

Te obaveze mogu da budu sledeće: da otkloni štetu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da nadoknadi štetu; da uplati određeni novčani iznos na račun javnih prihoda za humanitarne svrhe, da obavi neki društveno korisni ili humanitaran rad, ispuni dospele obaveze izdržavanja, da se podvrgne  odvikavanju od alkohola ili opojnih droga, da se podvrgne psihosocijalnoj terapiji, da izvrši obavezu, odnonosno da poštuje ograničenja utvrđena pravosnažnom sudskom odlukom.

Ako naiđe da je sa obzirom na prirodu krivičnog dela, okolnosti pod kojim je učinjeno, stepen krivice, raniji život okrivljenog, njegova lična svojstva  i odnos sa oštećenim,i  nakon toga pribavlja mišljenje oštećenog i ako okrivljeni prihvati određenu obavezu naredbom odloži krivično gonjenje  do isteka roka  za ispunjenje obaveze, a potom odbaci krivičnu prijavu ili preduzme gonjenje zavisno od toga  da li je okrivljeni obaveze ispunio.

U ovom slučaju  svi uslovi moraju da budu ispunjeni :da je za krivično delo zaprećena kazna do 5g zatvora ili novčana kazna; da su okolnosti krivičnog dela olakšavajuće i da je okrivljeni pristao da ispuni određene obaveze koje mu je javni tužilac odredio.

Javni tužilac u tom slučaju samo odlaže krivično gonjenje dok okrivljeni ne ispuni svoje obaveze; ukoliko ispuni predviđene obaveze tek onda će javni tužilac odbaciti krivičnu prijavu.

Ovo se zove institut odloženog krivičnog gonjenja.

  • Javni tužilac može da odbaci krivičnu prijavu za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do 3 godine ako je  osumnjičeni  usled stvarnog kajanja, sprečio nastupanje štete ili štetu u potpunosti nadoknadio, a iz okolnosti slučaja proizilazi da izricanje sankcije ne bi bilo pravično.

Oštećeni tad ne može da preuzme krivično gonjenje kao supsidijarni tužilac.

U ovom slučaju je kao i u prethodnom bitan odnos okrivljenog prema krivičnom delu; ukoliko je okrivljeni zbog stvarnog kajanja  pokušao da spreči nastanak štete ili je nadokandio javni tužilac će odbaciti krivičnu prijavu.

Ovde nema dodatnih obaveza koje se nameću okrivljenom; ali se ovaj inistut može primeniti samo za krivična dela za koje je zaprećena kazna zatvora do 3 godine.

  • Do određenog odstupanja može da dođe i u slučajevima sporazuma o priznanju krivičnog dela  i sporazuma o svedočenju okrivljenog.

Ako okrivljeni prizna jedno ili više krivičnih dela, javni tužilac može odustati  od krivičnog gonjenja jednog ili više krivičnog dela  tog okrivljenog koja nisu obuhvaćena sporazumom.