Advokatske usluge

Postupak za utvrđenje vanbračne zajednice života

Prema Porodičnom zakonu, vanbračna zajednica je trajnija zajednica života žene i muškarca između kojih nema bračnih smetnji.

U vanparničnom postupku se utvrđuje postojanje vanbračne zajednice.

Vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom zajednicom u pogledu prava i obaveza, jedini izuzetak je pravo nasleđivanja.

Vanbračni partner nema pravo da nasledi imovinu preminulog partnera, on ne spada u red zakonskih naslednika.

Vanbračni partner može da nasledi imovinu samo na osnovu testamenta ili ugovora o doživotnom izdržavanju.

Upravo razlika između bračne i vanbračne zajednice predstavlja pravo nasleđivanja.

Kako bi  naš zakonodavac ublažio ovu razliku, novim izmenama i dopunama je dozvoljno da vanbračni partner ostvari pravo na porodičnu penziju ukoliko ispunjava sve uslove.

Da bi ostvario pravo na porodičnu penziju neophodno je da dokaže da je bio u vanbračnoj zajednici.

Dokazivanje postojanja vanbračne zajednice se dokazuje u vanparničnom postupku.

To je poseban postupak koji se pokreće po predlogu stranke koja tvrdi da je između nje i pok. vanbračnog partnera postojala zajednica života.

U predlogu se dostvaljaju svi dokazi koju ukazuju kada je nastala vanbračna zajednica; koliko dugo je trajala, da nisu postojale bračne smetnje itd.

Kako bi ostvario pravo na porodičnu penziju prema zakonu

  1. Pravo na porodičnu penziju može ostvariti supružnik i vanbračni partner ukoliko je vanbračna zajednica trajla najmanje 3 godine ili ako sa umrlim osiguranikom korisnikom prava ima zajedničko dete.
  2. Pravo na porodičnu penziju može ostvariti supružnik iz razvedenog braka i vanbračni partner  iz st. 1 ako je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje.

Ovaj vanparnični postupak je relativno nov i još uvek nisu nastupile izmene u Zakonu o vanparničnom postupku koje se očekuju.

Kao što vidimo uslovi za utvrđenje vanbračne zajednice su alternativno postavljeni.

Neophodno je da se utvrdi da je vanbračna zajednica trajala najmanje 3 godine, ili ukoliko je trajala manje od 3g da u tom slučaju vanbračni partner ima zajedničko dete sa preminulim korisnikom osiguranja.

Razvedeni supružnik ili vanbračni partner ima pravo na porodičnu penziju isključivo ako je sudskom presudom određeno izdržavanje bivšeg supružnika odnosno bivšeg vanbračnog partnera.

U našoj sudskoj praksi se retko određuje izdržavanje razvedenog supružnika ili vanbračnog partnera, obično je reč o slučajevima kada je bivši supružnik nesposoban za rad i nema dovoljno sredstava za život, a to ne bi bilo nepravdno prema supružniku koju daje izdržavanje.

Nakon okončanja vanparničnom postupka sud za utvrđivanje postojanja vanbračne zajednice donosi Rešenje kojim utvrđuje  postojanje vanbračne zajednice života i sa tim rešenjem stranka se obraća PIO fondu za dalje ostvarivanje svojih prava na porodičnu penziju,.