ZLOSTAVLjANjE NA RADU

Zlostavljanje na rad ili mobing je svako aktivno ili pasvno ponašanje prema zaposlenom ili grupi koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko okruženje sa ciljem da se zaposleni izoluje i na sosptevnu inicijativu raskine radni odnos.
Postoje 3 bitna elementa kod mobinga:

  1. Zlostavljanje ili zastrašivanje zaposlenog od strane jednog ili više lica na sistematski način.
  2. Zlostavljanje se odvija u dužem vremenskom periodu na učestal način
  3. Cilj zlostavljanja je da se zaposleni nađe u situaciji produženog stresa usled straha od ponižavajućeg, uvredljivog, neprijteljskog radnog okruženja.

Dužnost poslodavca je da omogući zdrave i bezbedne uslove rada, to uključuje i zaštitu od stresa – odnosno zlostavljanja koji su ozbiljan rizik po zdravlje zaposlenih zbog toga je potrebno da poslodavac vodi antimnobing politiku kako deo prevencije. Prevencija je u cilju otkrivanja prvih znakova zlostavljanja na radu i sprečavanje razvoja zlostavljanja na radu.
Postiže se određivanjem kvlifikovanog lica najčešće psihologa kome bi se zaposleni koji smatra da je zlostavljan mogao obratiti za pomoć.

Mobing može da se javi u dva oblika:

  1. Horizonatlni zlostavljanje- zaposleni istog ranga
  2. Vertikalno zlostavljanje- odgovorno lice

Horizontalno zlostavljanje je usmereno prema zaposlenom od strane drugog zaposlenog je na istom ili sličnom radnom mestu; pri čemu nema odnosa podređenosti. Javlja se kao posledica loših međuljudskih odnosa koju prate: zavist; ljubomora i slične ljudske slabosti.Može da bude u blažem obliku kao : stalne šale, podsmeh na račun govora; hoda, držanja, odevanja, privatnog života.
I teži oblik : širenje klevete u pogledu profesionalnog i privatnog života; izbegavanje druženja u pauzama; ispoljavanja „ ostrakizma“.
Istraživanja su pokazala da su žene češće zlostavljane od strane drugih žena zaposlenih; slično je sa muškarcima koji trpe zlostavljanje od strane drigih muškaraca. Takođe istraživanja pokazuje da je mobing zastupljeniji u prosveti; univerzitetima; školama nrp 14,1 % a u svim ostalim profesijama je na nivou oko 6.5%
Vertikalno zlostavlja je ono zlostvaljanje koje potiče od poslodavca odnosno od strane pretepostavljenog direktora; ovde postoji odnsos podređenosti.
Vertikalno zlostavljanje može da bude prikriveno vertikalno zlostavljanje; koje na prvi pogled izgleda kao horizontalno zlostavljanje.
Odnosno zlostavljanje vrše zaposleni istog ranga; a direktor to omogućuva i podstiče.
Ova podela je značajna jer se sam zakon propisuje različit postupak.
U slučaju vertikalnog mobinga odnsono da zlostavlje vrši poslodavca odnosno odgovorno lice; žrtva mobinga može odmah da se direktno obrati sudu bez pokretanja postupka za posredovanje.
Ukoliko je horizontalno zlostavljanje od zaposlenog istog ranga; poslodavac je u obavezi da pokrene postupak posredovanja gde bi neutralno lice sa spiska posrednika pokušalo da postigne dogovor između lica koja su u sukobu.
Tek nakon što se pokaže da posredovanje nije uspelo; lice koje žrtva mobinga može da pokrene postupak pred sudom i traži sudsku zaštitu.

U tužbi može da se traži:

  1. Utvrdi da je pretrepo zlostavljanje
  2. Prestanak ponašanja koje predstavlja zlostavljanje
  3. Naknada nematerijalne i materijalne štete
  4. Javno objavljivanje presude povodom tužbe
  5. Izvršenje radnje radi uklanjanja posledica zlostavljanja

Zlostavljanje se javlja i u vidu stalnog provociranja žrtve kako bi sama žrtva povredila obavezu ponašanja prema drugima zaposlenima ili poslodavcu.
Srbija je 2010 godine donela Zakon o sprečavanju zlostavnja na radu; primera radi u Francuskoj je 2002 g, u Kvebeku 2006; u CG je 2012 godine.
Znači da je mobing relativno nov institut u radnom pravu, i već je u uporednoj praksi primećeno da je dokazivanje mobinga bilo otežano.
Upravo zato što zaposleni koji su svedoci mobinga nisu želeli da svedoče i straha da ne ostanu bez posla i kako ne bi i oni postali sledeće žrtve mobinga kako horizonatlnog tako i vertikalnog.
Upravo zbog toga je i naš zakon predvideo odstupanja u dokazivanju i olakšao dokazivanje mobinga.
Tako je prema članz 31 Zakona o sprečavanju zlostvanja na radu
Na takav način što je propisao da žrtva mobinga mora učini verovatnim da je izvršeno zlostavljanje na radu; a na poslodavcu je teret dokazivanja da nije bilo zlostavljanja na radu.
Rok za tužbu je 6 meseci; od poslednjeg zlostavljanja nadeležan je Viši sud.