Advokatske usluge

Tužbe i protivtužbe

Tužba je prva parnična radnja stranke kojom se pokreću postupak.

Tužba mora da sadrži određeni zahtev – tužbeni zahtev, činjenice na kojima zasniva tužbeni zahtev, dokaze kojim potvrđuje te činjenice i vreddnost predmeta u sporu.

Tužbeni zahtve odnosno petitum u procesnom simislu čini najznačajniji deo tužbe jer u njemu stranka određuje pravnu zaštitu koju zahteva od suda.

Sud je vezan tužbenim zahtevom u tom značenju ne može dosuditi ni drugo ni više od onog što je stranka zahtevala.

Prema prirodi tužbenog zahteva određuje se vrsta tužbe.

U našem pravu važi podela na 3 vrste tužbi.

  • Kondemnatorna tužba– tužba u kojom tužilac zahteva od suda da tuženog osudi na određenu činidbu.
  • Deklaratorna tužba – tužba u kome tužilac zahteva da sud utvrdi postojanje odnosno nepostojanje određene činjenice
  • Konstitutivna tužba- tužba u kome tužilac zahteva od suda da promeni određeni pravni odnos.

Podnošenjem tužbe se pokreće parnični postupak, tužilac pokazuje da želi zaštitu svog povređenog ili ugroženog subjektivnog prava.

Podošenjem tužbe se prekida rok zastarelosti potraživanja povodom kojeg je pokrenut postupak.

Tužba se dostavlja tuženom na Odgovor i to predstavlja izraz načela obostranog saslušanja stranaka.

U Odgovoru na tužbu, tužena strana formuliše sopstveni zahtev a to je donošenje sudske odluke kojom se zahtev tužbe odbija kao neosnovan.

Parnica prestaje da postoji donošenjem pravosnažne presude, zaključenjem poravnanja, povlačenjem tužbe.

Tuženi ima pravo pored Odgovora na tužbu da pokrene i protivtužbu.

Protivtužba se može poneti do zaključenja glavne rasprave.

Podnošenjem protivtužbe, tužena strana menja svoju procesnu poziciju u granicama tužbenog zahteva protivtužbe sama stiče svojstvo tužilačke strane.

Mora da postoji veza između zahteva tužbe i protivtužbe.

Protivtužba može biti: koneksna, kompenzaciona ili prejudicijelna.

  • Koneksna protivtužba-  tuženi ističe tužbeni zahtev koji je u vezi sa tužbenim zahtevom. Veza može biti pravna i činjenična na primer tužbom se može zahtevati isplata kupoprodajne cene a protivtužbom predaja stvari koja su predmet kupoprdaje.
  • Kompenzacionom protivtužbom- tuženi sitiče svoje potraživanje prema tužiocu i traži da se izvrši prebijanje tog potraživanja sa potraživanjem tužbe.
  • Prejudicijelnom protivtužbom- tuženi zahteva utvrđenje nekog prava ili pravnog odnosa od čijeg postojanja ili nepostojanja zavisi odluka o tužbenom zahtevu.