Advokatske usluge

Ugovor o zajmu

Ugovorom o zajmu obavezuje se zajmodavac da zajmoprimacu preda u svojinu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamenljivih stvari, a zajmoprimac se obavezuje da mu vrati posle izvesnog vremena istu količinu novca, odnosno istu količinu stvari iste vrste I istog kvaliteta uz naknadu ili bez naknadu.

Ugovor o zajmu je u našem pravu uređen kao konsensualni ugovor taj ugovor za čiji je nastanak  je dovoljna prosta saglasnost volja ugovoranika.

Ugovor o zajmu je dvostrano obavezan sa tim što ga karakteriše što se obaveze ugovarača ne ispunjavaju istovremeno.

Naime iz prirode ugovora proističe da je zajmodavac dužan da da prvi ispuni svoju obavezu pa tek onda zajmoprimac.

Ugovor o zajmu može biti dobročin ili teretan, u zavisnosti od toga da li zajmoprimac uz glavnicu duguje i kamatu.

Kamata se duguje samo ako je ugovorena, osim kod ugovora u privredi kod koji zajmoprimac duguje kamatu i ako ona nije ugovorena.

Premet ugovora može biti bilo koja zamenljiva stvar, odnosno ona stvar koja se u pravnom prometu određuje po rodu, broju, meri ili težini, pri čemu nije od značaja da li je ona potrošna ili nepotrošna. Ipak najčešće je novac predmet ovog ugovora.

Rok vraćanja zajma određuje se obično saglasnošću ugovarača ili iz okolnosti samog ugovora o zajmu, ali ako taj rok nije određen niti se može odrediti iz okolnosti samog ugovora  zajmoprimac je dužan vrati zajam po isteku primerenog roka koji ne može biti kraći do dva meseca računajući od zajmodavčevog traženja da mu se zajam vrati.

Kod Ugovora o zajmu koji je teretan predviđa se naknada za korišćenje stvari koja se zove kamata ili interes. Kod Ugovora o zajmu kamata se može zahtevati samo ako je ugovorena, dok kod ugovora o zajmu u privredi zajmoprimac duguje kamatu u svakom slučaju. Inače Zakon o obligacionim odnosima  u okviru novčanih obaveza uređuje stopu ugovorene kamate.

Obaveza zajmodavca  je da preda određenu stvar , pravo zajmoprimca da traži predaju određenih  stvari zastareva za 3 meseca od dolaska zajmodavca u docnju a u svakom slučaju u roku od godinu dana od zaključenja Ugovora o zajmu.

Osnovna obaveza zajmoprimca je da vrati stvari koje je primio od zajmodavca, u tom smislu zajmoprimac je dužan da vrati zajmodavcu istu količinu stvari iste vrste i kvaliteta.

 Zajmoprimac može vratiti zajam i pre roka određenog za vraćanje ali je dužan da o svojoj nameri obavesti zajmodavca i da mu nadokanadi štetu.